Zobrazit navigaci

Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd základních škol pro školní rok 2024/2025


Zápis se uskuteční v pátek 5. dubna 2024.

Statutární město Zlín zavedlo v roce 2016 pro zápis do 1. tříd základních škol elektronickou registraci k zápisu. Podrobnosti jsou uvedeny níže.


Zápis do 1. tříd bude mít tyto fáze:


1.  REGISTRACE DÍTĚTE NA www.zapisdozszlin.cz 

V době od 1. 3. 2024 do 3. 4. 2024 bude zákonným zástupcům dětí zpřístupněna webová stránka www.zapisdozszlin.cz, na které se zaregistrují a vytvoří elektronický profil svého dítěte.
Na základě tohoto profilu bude dítěti přiděleno identifikační číslo (ID).

Následně si zákonní zástupci vyberou základní školu (dále jen ZŠ) a dítě do dané ZŠ online zaregistrují. Systém dítěti do vybrané ZŠ přidělí registrační číslo (Reg. č.) a vygeneruje žádost o přijetí, kterou lze vytisknout a podepsat.

 

2.  REZERVACE K ZÁPISU

Naše škola možnost rezervace nenabízí. Dle zkušeností z minulých let bývá u zápisu volněji po 16. hodině. Pořadí přijetí žádostí při zápisu nemá na přijímací řízení vliv!


3.  PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ - ORGANIZACE ZÁPISU NA NAŠÍ ŠKOLE

Vyplněnou (vytištěnou) a podepsanou žádost o přijetí odevzdají zákonní zástupci osobně
ve vybrané ZŠ, ve které dítě zaregistrovali, v době zápisu - pátek 5. 4. 2024 13:00 – 18:00 hod. 

Pokud nemají zákonní zástupci možnost tisku vygenerované žádosti nebo nemají možnost elektronické registrace na www.zapisdozszlin.cz, bude jim žádost vytištěna nebo s nimi provedena registrace s tiskem žádosti přímo u zápisu v ZŠ.

Po odevzdání žádosti o přijetí proběhne v ZŠ „vlastní“ zápis s dítětem. Zákonní zástupci budou seznámeni s dalším postupem v přijímacím řízení.

U zápisu musíte předložit rodný list dítěte a doklad totožnosti zákonného zástupce. 

 

4.  ROZHODOVÁNÍ 

Podáním vyplněné žádosti o přijetí zákonným zástupcem v příslušné ZŠ se zahájí přijímací řízení, tj. správní řízení ve věci podané žádosti – rozhodování. Ředitelé jednotlivých ZŠ rozhodnou podle postupu ZŠ při přijímání dětí do 1. ročníku o přijetí či nepřijetí dítěte. Postup ZŠ při přijímání je uveden v žádosti o přijetí. Tato fáze může trvat až 30 dnů od podání žádosti. Během doby od podání žádosti do vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí mají zákonní zástupci možnost nahlédnout do spisu. Termín stanoví ředitel/ka školy při zápisu, na naší škole to bude 15. 4. 2024 od 8:00 do 13:00 hod.

 

5.  ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ

Po ukončení rozhodování budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení. Každá ZŠ zveřejní v souladu se školským zákonem seznam registračních čísel žadatelů (dětí), které přijala na základě podané žádosti o přijetí, a to na veřejně přístupném místě v ZŠ a na webových stránkách školy. Žadatelé (děti), jejichž registrační číslo, přidělené příslušnou ZŠ, nebude na zveřejněném seznamu, nebyli v této ZŠ přijati a zákonným zástupcům bude doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Na internetovém portále bude zveřejněn statistický přehled výsledků přijímacího řízení všech ZŠ.

Naše škola zveřejní seznam přijatých od 25. 04. 2024 do 11. 5. 2024 na webových stránkách školy www.skolamalenovice.cz a v tištěné podobě ve vitríně před vchodem na 1. stupeň.


6. ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

Postup při odkladu povinné školní docházky dítěte:

Zaregistrujte své dítě na www.zapisdozszlin.cz.

Následně si vyberte základní školu (dále jen ZŠ), kde budete žádat o odklad povinné školní docházky a dítě do dané ZŠ online zaregistrujte.

Systém dítěti do vybrané ZŠ přidělí registrační číslo (Reg. č.) a vygeneruje žádost o odklad, kterou doručí zákonný zástupce stejným způsobem, jaký je uveden v bodu 3.

V případě, že chybí některá povinná příloha (doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení, případně vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa), přeruší ředitel školy správní  řízení o odkladu.  Povinné  přílohy  je  nutné  doručit  nejpozději  do 31. 5. 2024.

Pokud bude Vašemu dítěti udělen odklad povinné školní docházky, vzniká povinnost předškolního vzdělávání Vašeho dítěte. Dítě, kterému byl udělen odklad školní docházky, se musí v dalším roce opět zúčastnit zápisu do 1. třídy!