twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
10 Zář

VÝCHOVNÝ PORADCE

Mgr. Marcela Švendová

Náplň činnosti výchovného poradce:

 • Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Prevence školního neúspěchu
 • Řešení kázeňských problémů
 • Metodické vedení a koordinace asistentů pedagogů ve škole
 • Spolupráce se speciálními pedagogy ve škole
 • Kariérové poradenství
 • Spolupráce s poradenskými zařízeními, dalšími institucemi, rodiči
 • Prevence rizikového chování – ve spolupráci se školním metodikem prevence

Konzultační hodiny pro rodiče – kdykoli dle telefonické domluvy

Konzultační hodiny pro děti – kdykoli dle domluvy, děti se mohou svěřit se svými problémy                                             také anonymně prostřednictvím schránky důvěry

Kontakty:

telefon: 577 102 187

e-mail: svendova@skolamalenovice.cz

Důležité kontakty:

Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín               https://www.poradnazl.cz/

Speciálně pedagogické centrum Zlín                                      http://www.skola-spc.cz/?page_id=82

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Mgr. Marcela Švendová Výchovný poradce
Mgr. Naďa Klímková Školní metodik prevence

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Vážení rodiče,
jmenuji se Naďa Klímková a od září 2019 jsem nastoupila do funkce školního metodika prevence na naší škole. Co je primární prevence a co je náplní práce školního metodika prevence?

Dle MŠMT (2010) je primární prevence v širším slova smyslu výchova ke zdravému životnímu stylu a k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti.

Školní metodik prevence pracuje především v oblasti prevence rizikového chování. Podstatou školské primární prevence rizikového chování je předcházení vzniku rizikového chování u osob, u kterých se ještě rizikové chování nevyskytlo. Např. předcházení užití návykových látek u osob, které dosud nejsou s drogou v kontaktu.

O které rizikové chování se jedná?

 • záškoláctví
 • šikanu a extrémní projevy agrese
 • rasismus a xenofobii
 • negativní působení sekt
 • sexuální rizikové chování
 • závislostní chování
 • okruh poruch a problémů spojených se syndromem týraného a zanedbávaného dítěte
 • spektrum poruch příjmů potravy
 • vandalismus a krádeže

Můžete se na nás obrátit, pokud máte podezření na nezdravé vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky nebo na jiné problémy ovlivňující vzdělávání a výchovu žáků.

Všichni pedagogové naší školy se snaží vytvořit pro děti ve škole pozitivní atmosféru a bezpečné prostředí. Proto je pro nás důležitá spolupráce s vámi, rodiči. Vy znáte své děti a jejich potřeby nejlépe. Prosím, obracejte se na nás se záležitostmi, které vnímáte jako problematické, abychom mohli hned v zárodku zachytit jakékoliv nezdravé projevy v prostředí třídy Vašeho dítěte či celé školy.

Konzultační hodiny pro rodiče – kdykoli dle telefonické domluvy

Konzultační hodiny pro děti – kdykoli dle domluvy, děti se mohou svěřit se svými problémy také anonymně prostřednictvím schránky důvěry

Kontakty:

telefon: 577 102 187

e-mail: klimkova@skolamalenovice.cz

Důležitá telefonní čísla:

 • Linka bezpečí: 116 111 – volání zdarma z mobilních i pevných telefonů
 • Linka SOS Zlín:  577 431 333,

Mgr. Naďa Klímková, školní metodik prevence


Školní strategie: Školní strategie pro rok 2019 až 2024

10 Zář | 0 Replies