twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
3 Zář

Vážení rodiče,

jmenuji se Naďa Klímková a od září 2019 jsem nastoupila do funkce školního metodika prevence na naší škole. Co je primární prevence a co je náplní práce školního metodika prevence?

Dle MŠMT (2010) je primární prevence v širším slova smyslu výchova ke zdravému životnímu stylu a k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti.

Školní metodik prevence pracuje především v oblasti prevence rizikového chování. Podstatou školské primární prevence rizikového chování je předcházení vzniku rizikového chování u osob, u kterých se ještě rizikové chování nevyskytlo. Např. předcházení užití návykových látek u osob, které dosud nejsou s drogou v kontaktu.

O které rizikové chování se jedná?

· záškoláctví

· šikanu a extrémní projevy agrese

· rasismus a xenofobii

· negativní působení sekt

· sexuální rizikové chování

· závislostní chování

· okruh poruch a problémů spojených se syndromem týraného a zanedbávaného dítěte

· spektrum poruch příjmů potravy

· vandalismus a krádeže

Můžete se na nás obrátit, pokud máte podezření na nezdravé vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky nebo na jiné problémy ovlivňující vzdělávání a výchovu žáků.

Všichni pedagogové naší školy se snaží vytvořit pro děti ve škole pozitivní atmosféru a bezpečné prostředí. Proto je pro nás důležitá spolupráce s vámi, rodiči. Vy znáte své děti a jejich potřeby nejlépe. Prosím, obracejte se na nás se záležitostmi, které vnímáte jako problematické, abychom mohli hned v zárodku zachytit jakékoliv nezdravé projevy v prostředí třídy Vašeho dítěte či celé školy.

Konzultační hodiny pro rodiče – kdykoli dle telefonické domluvy

Konzultační hodiny pro děti – kdykoli dle domluvy, děti se mohou svěřit se svými problémy také anonymně prostřednictvím schránky důvěry

Kontakty:

telefon: 577 102 187, e-mail: klimkova@skolamalenovice.cz

Důležitá telefonní čísla:

· Linka bezpečí: 116 111 – volání zdarma z mobilních i pevných telefonů

· Linka SOS Zlín: 577 431 333,

Mgr. Naďa Klímková, školní metodik prevence

Komentáře nejsou povoleny

Comments are closed.